Veřejná konzultace k návrhu intervenčních oblastí programu OPPIK 4.1 – I. výzva
(tato veřejná konzultace je již ukončena)

Počet přístupů: 6 [3%]

Vypořádání připomínek podaných v rámci Veřejné konzultace k návrhu intervenčních oblastí, ve kterých bude moci být poskytnuta provozovatelům veřejných sítí elektronických komunikací dotace k výstavbě sítí, zajišťujících vysokorychlostní připojení k internetu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO) jako Řídicí orgán OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) dne 24. 2. 2017 otevřelo druhé kolo Veřejné konzultace k Navrhovaným intervenčním oblastem (NIO) na území České republiky, ve kterých je možno poskytnout dotaci k výstavbě a modernizaci sítí vysokorychlostního připojení k internetu.

Výsledkem této veřejné konzultace bylo sestavení mapy navrhovaných intervenčních oblastí na podkladě „bílých základních sídelních jednotek“ (ZSJ) podle požadavků dokumentu Národní plán rozvoje sítí nové generace (NPRSNG), schváleného Vládou ČR v září 2016:

http://www.mpo.cz/assets/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/narodni-plan-rozvoje-siti-nga/2016/11/NPRSNG-27-9-2016.pdf

Bílé ZSJ byly identifikovány podle pravidel sběru dat, který vypracoval ČTÚ v lednu 2016 a na základě výsledků jednání pracovní skupiny, na které se podíleli rovněž zástupci všech relevantních podnikatelských svazů provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací. Výsledky sběru dat byly potvrzeny veřejnou konzultací, která byla k tomuto účelu otevřena ze strany MPO v termínu 28.7 až 30.9.2016. Výsledky této veřejné konzultace byly zapracovány do nové databáze pokrytí území ČR širokopásmovými veřejnými sítěmi elektronických komunikací a na základě těchto údajů byly podle modifikovaných kriterií (více v úvodu této veřejné konzultace) nově sestaveny Navrhované intervenční oblasti (NIO), k jejichž seznamu a obsahu byla vedena tato veřejná konzultace.

Na základě výzvy nám byly zaslány připomínky k předložené veřejné konzultaci. Jejich vypořádání je uvedeno zde: http://intervencnioblasti.verejnakonzultace.cz/KeStazeni/Vyporadani.pdf

Děkujeme za Vaši spolupráci.
Poznámka:

Protože v souvislosti s úpravami počtu a pokrytí NIO v druhém kole veřejné konzultace nebylo plně relevantní vypořádání připomínek k prvnímu kolu veřejné konzultace, bylo rozhodnuto, že zveřejnění jejich vypořádání bude uskutečněno v rámci publikace vypořádání připomínek k NIO tohoto druhého kola veřejné konzultace. Proto jsou v rámci textového souboru vypořádání otevřeny znovu i připomínky, které byly zaslány jako připomínky k prvnímu kolu veřejné konzultace k NIO.