Veřejná konzultace k návrhu intervenčních oblastí programu OPPIK 4.1 – I. výzva
(tato veřejná konzultace je již ukončena)

Počet přístupů: 2 [1%]

Připojení navrhovaných intervenčních oblastí na páteřní optické sítě

MPO znovu vyzývá ty podnikatelské subjekty, které budou mít zájem prostřednictvím svých optických sítí zajistit na základě velkoobchodní nabídky konektivitu lokálním provozovatelům (případným příjemcům dotací na výstavbu - modernizaci sítí vysokorychlostního internetu v Navrhovaných intervenčních oblastech (NIO), a to jak z důvodu ochrany před případnou zbytečnou výstavbou nových (paralelních) optických sítí, tak i z důvodu snížení nákladů na výstavbu nové sítě NGA (či rozšíření stávající NGA sítě), aby zaslali MPO co nejdříve informace o svých optických sítích v jednotlivých NIO a v jejich blízkosti ve vhodné formě tak, aby MPO mohlo prostřednictvím této veřejné konzultace pokud možno obratem na tomto webovém portálu informace zveřejnit.

Použijte prosím k tomuto účelu aktuální tabulku pro druhé kolo veřejné konzultace, uvedenou na odkazu http://intervencnioblasti.verejnakonzultace.cz/KeStazeni/nio.xlsx, aby bylo možné s těmito daty dále pracovat. Vaše zjištění nám prosím pošlete co nejdříve na emailovou adresu pripominky@mpo.cz

V rámci přílohy (odkaz: http://intervencnioblasti.verejnakonzultace.cz/KeStazeni/optika.xlsx) jsou již zveřejněny informace o existenci optických sítí z prvního kola veřejné konzultace k NIO, protože rozdíly v záležitosti existence optické konektivity nejsou s ohledem na limitované změny mezi prvním a druhým kolem veřejné konzultace k NIO principiální.

Pokud byste došli k názoru, že již zaslané informace plně nevystihují situaci v upravených NIO o existenci optické konektivity a pošlete nám aktualizace Vašich informací, opravu co nejdříve zveřejníme. Totéž se týká případných dalších provozovatelů optických sítí, kteří nám své informace o existenci jejich sítí v NIO dosud nezaslali.

Pochopitelně chápeme, že na Vaší straně může naplnění tohoto požadavku několik dnů trvat. Proto jsme připraveni Vaše informace přidávat do veřejné konzultace k navrženým intervenčním oblastem průběžně tak, jak nám od Vás jako provozovatelů těchto sítí budou přicházet. Pokud máte zájem kapacitu svých optických sítí zobchodovat na trhu, věříme, že tyto informace o existenci Vašich optických sítí nám pošlete co nejdříve.

Vaše informace o existenci sítí prosím posílejte tehdy, pokud tyto sítě skutečně provozujete. V případě, že počítáte s rolí integrátora a zamýšlíte potřebnou přenosovou kapacitu optické sítě teprve pronajmout od jiných provozovatelů sítí, uveďte to.

Pro tento účel není třeba rozlišovat, zda jde o síť backbone, či backhaul, protože obě úrovně optické sítě mohou zajistit konektivitu do navrhované intervenční oblasti, kde příjemce dotace stejně bude muset ve větší či menší míře vybudovat nějakou lokální distribuční síť, která propojí jednotlivé uzly jeho NGA sítě. V rámci této VK tedy žádáme všechny podnikatelské subjekty, které vlastní nebo provozují veřejnou optickou síť v oblastech navržených intervenčních oblastí (nebo v jejich blízkosti), aby tuto skutečnost (pokud mají zájem o její využití ze strany příjemce dotace) MPO sdělili. MPO nebude nikomu poskytovat detailní technické údaje. Veřejnosti bude poskytnuta pouze informace o existenci takových optických sítí a kontakt na jejího provozovatele podle Vašich dispozic.

Výměna dalších detailních informací (jako například způsob propojení sítí, terminace v POPu, cenové otázky apod.) mezi Vámi (tedy provozovateli optických sítí) a potenciálními žadateli o podporu výstavby NGA sítě v dané intervenční oblasti bude již předmětem konkrétní smlouvy o mlčenlivosti a případného následného smluvního vztahu.

Pokud v navrhovaných intervenčních oblastech máte své optické sítě, ale nesdělíte v rámci veřejné konzultace (1. nebo 2 .kolo veřejné konzultace k NIO) tuto skutečnost, bude MPO ve věci podpory potenciálních žadatelů o dotace postupovat, jakoby v dané intervenční oblasti Vaše optická síť neexistovala.