Veřejná konzultace k návrhu intervenčních oblastí programu OPPIK 4.1 – II. výzva

Počet přístupů: 2 [1%]

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO) jako správce programů podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v rámci svých povinností, vyplývajících ze specifického cíle SC 4.1 s názvem „Zvětšit pokrytí České republiky vysokorychlostním přístupem k internetu“ v rámci programové osy 4 „rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“ předkládá veřejnosti k veřejné konzultaci soubory, vymezující navrhované intervenční oblasti, ve kterých bude vyhlášena II.výzva k předkládání žádostí podnikatelů, působících v oblasti veřejných sítí elektronických komunikací, o dotační podporu při výstavbě nových veřejných sítí elektronických komunikací (nebo modernizaci stávajících širokopásmových sítí, jež nesplňují atributy vysokorychlostních sítí), které zajistí obyvatelům uvedených intervenčních oblastí vysokorychlostní *) přístup k internetu.

Soubory, identifikující oblasti, ve kterých je v souladu s podmínkami Výzvy možno poskytnout veřejnou podporu uvedenému cíli: http://intervencnioblasti.verejnakonzultace.cz/2-vyzva/KeStazeni/nio.zip

Připomínky v rámci veřejné konzultace k navrhovaným intervenčním oblastem prosím podávejte elektronickou formou vyplněním formuláře.

Tato veřejná konzultace navazuje na výsledky předchozích veřejných konzultací k mapě pokrytí České republiky sítěmi širokopásmového připojení k internetu, která byla připravena na základě sběrů dat provedených Českým telekomunikačním úřadem (dále jen ČTÚ). Sběr dat v roce 2017 proběhl v termínu od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017, když byla sebrána data k 31. 12. 2016 včetně dat o výhledu k 31. 12. 2019.

Pro hranici tržního selhání, která indikuje, zda je daná ZSJ použitelná pro výběr NIO či nikoli, jsou na základě jednání s představiteli operátorů zvoleny hranice tržního selhání takto: vybraná ZSJ je považována za vhodnou pro zařazení do NIO, pokud pokrytí adresních míst obytných budov vysokorychlostní sítí připojení k internetu (podle deklarace jejich provozovatelů) nepřesáhne 50% za předpokladu provozu jedné infrastruktury, resp. 40% při pokrytí ZSJ dvěma a více různými síťovými infrastrukturami, přičemž se vychází z předpokladu, že pokud se v oblasti provozovatelům vyplatí zajistit vysokorychlostní připojení pomocí konkurenčních sítí, je vhodné snížit penetraci připojení obytných budov (z 50 na 40%).

MPO tato kritéria pro výběr NIO předložil EK, která je schválila.

Po vypořádání připomínek a případné opravě nesprávných dat budou takto vymezené NIO použity k vyhlášení II. výzvy k předložení žádostí provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací k dotované výstavbě (modernizaci) sítí vysokorychlostního přístupu k internetu, a to podle pravidel Pokynů Evropské komise (EK) číslo 2013/C25/01. V souladu s uvedenými závaznými pokyny EK a zároveň ve smyslu podmínek stanovených ve vládou ČR schváleném dokumentu „Národní plán rozvoje sítí nové generace“ (NPRSNG) jsou NIO sestaveny tak, aby pokrývaly maximum tzv. bílých míst (na úrovni ZSJ), které jsou vůči sobě v určitém geografickém i organizačním uspořádání tak, aby se pokud možno snížily náklady na realizaci a na následný dlouhodobě udržitelný provoz služby vysokorychlostního připojení k internetu.

Podnikatelům, kteří zvažují investice v oblasti výstavby a provozu sítí NGA, se touto veřejnou konzultací dostává do rukou informace, kde MPO zamýšlí podporu výstavby a zejména rozšíření pokrytí území České republiky službou vysokorychlostního přístupu k internetu. Zároveň dostávají informace, zdali jsou v jejich zájmové oblasti k dispozici optické sítě, které jsou použitelné pro vysokokapacitní připojení lokality do peeringového centra. V rámci sběru dat k 31. 12. 2016 již neproběhla další etapa zjišťování údajů o možnostech optického připojení. Podnikatelé proto mohou použít data získaná pro I. Výzvu na odkazu http://intervencnioblasti.verejnakonzultace.cz/2-vyzva/KeStazeni/optika.xlsx), protože rozdíly v záležitosti existence optické konektivity nejsou s ohledem na limitované změny mezi I. a II. výzvou principiální.

MPO přesto opět vyzývá ty podnikatelské subjekty, které budou mít zájem prostřednictvím svých optických sítí zajistit konektivitu lokálním provozovatelům na základě velkoobchodní nabídky, a to jak z důvodu ochrany před případnou zbytečnou výstavbou nových (paralelních) optických sítí, tak i z důvodu snížení nákladů na výstavbu nové sítě NGA (či rozšíření stávající NGA sítě), aby zaslali MPO co nejdříve informace o svých optických sítích v jednotlivých NIO a v jejich blízkosti ve vhodné formě tak, aby MPO mohlo prostřednictvím této veřejné konzultace pokud možno obratem na tomto webovém portálu informace doplnit.

MPO jako správce programů podpory tímto dává všem zájemcům možnost se vyjádřit k NIO, případně navrhnout jejich úpravu – za podmínky souladu s požadavky NPRSNG a Pokynů EK 2013/C25/01. MPO zveřejní vypořádání případných připomínek nejpozději do 2 týdnů po ukončení této veřejné konzultace. V rámci efektivního využití časového prostoru však MPO žádá všechny potenciální připomínkovatele, aby případné připomínky k navrženým intervenčním oblastem zaslali co nejdříve MPO, aby bylo možné s těmito připomínkami již pracovat a případné chyby opravit. Zaslání případných připomínek prosím realizujte prostřednictvím odkazu „podání připomínky“ v pravém menu této webové stránky.

Nezapomínejte, že sběr dat pro II. výzvu zobrazuje stav sítí k 31. 12. 2016 a plánovanou výstavbu do 31. 12. 2019, nikoli stav ke dni, kdy byla zveřejněna tato veřejná konzultace.

Tato veřejná konzultace byla otevřena pro připomínky od 1. 11. 2017 do 15. 1. 2018.

Děkujeme za konstruktivní připomínky.
*) Za vysokorychlostní připojení k internetu považujeme v souladu s Pokyny EK 2013/C25/01 takovou funkci veřejné sítě elektronických komunikací, jenž účastníkovi služby zajistí spolehlivé připojení k internetu rychlostí alespoň 30 Mbit/s v dopředném směru (downstream) a podporu nejrůznějších konvergovaných služeb, poskytovaných na platformě IP. Detailní definice jsou uvedeny v dokumentu Národní plán rozvoje sítí nové generace v kapitole 3, který byl zveřejněn na webových stránkách MPO. Co se týče detailů vymezení předmětu dotace, budou součástí příloh výzvy.