Veřejná konzultace k návrhu intervenčních oblastí programu OPPIK 4.1 – I. výzva
(tato veřejná konzultace je již ukončena)

Počet přístupů: 1 [0,5%]

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO) jako správce programů podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v rámci svých povinností, vyplývajících ze specifického cíle SC 4.1 s názvem „Zvětšit pokrytí České republiky vysokorychlostním přístupem k internetu“ v rámci programové osy 4 „rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“

ukončilo 2.kolo veřejné konzultace, která trvala od 24.2 do 26.3.2017 a předkládá veřejnosti odpřipomínkované soubory, vymezující intervenční oblasti, ve kterých bude vyhlášena Výzva k předkládání žádostí podnikatelů, působících v oblasti veřejných sítí elektronických komunikací, o dotační podporu při výstavbě nových veřejných sítí elektronických komunikací (nebo modernizaci stávajících širokopásmových sítí, jež nesplňují atributy vysokorychlostních sítí), které zajistí obyvatelům uvedených intervenčních oblastí vysokorychlostní *) přístup k internetu.

Soubory, identifikující oblasti, ve kterých je v souladu s podmínkami Výzvy možno poskytnout veřejnou podporu uvedenému cíli: http://intervencnioblasti.verejnakonzultace.cz/KeStazeni/nio.zip

Došlé připomínky k veřejné konzultaci k navrhovaným intervenčním oblastem jsou uvedeny tady: http://intervencnioblasti.verejnakonzultace.cz/KeStazeni/Vyporadani.pdf

V rámci vypořádání připomínek této veřejné konzultace došlo ke změnám názvů některých investičních oblastí v působnosti Kraje Vysočina a přilehlých oblastí.

Ukončená veřejná konzultace k návrhu intervenčních oblastí, ve kterých bude vyhlášena výzva k předložení žádostí o finanční podporu výstavby (nebo modernizace a rozšíření) sítí vysokorychlostního přístupu k internetu sloužila zároveň ke sběru dat o existenci, resp. pokrytí, navrhovaných intervenčních oblastí veřejnými sítěmi provozovatelů optického připojení, jejichž prostřednictvím bude možné uvedené intervenční oblasti připojit k peeringovému centru v rámci České republiky.

Tato veřejná konzultace navazuje na výsledky předchozích veřejných konzultací k mapě pokrytí České republiky sítěmi širokopásmového připojení k internetu, která byla připravena na základě sběru dat provedeného Českým telekomunikačním úřadem (dále jen ČTÚ), ve které MPO ověřovalo správnost sběru dat, zaměřeného na sítě vysokorychlostního přístupu*) k internetu (dále jen NGA). Tento sběr byl na základě sdělení jednotlivých provozovatelů sítí širokopásmového připojení organizován ČTÚ a související veřejná konzultace byla otevřena ze strany MPO v termínu 28.7. až 30.9.2016. Výsledky zmíněné veřejné konzultace byly zapracovány do nové databáze pokrytí území ČR širokopásmovými veřejnými sítěmi elektronických komunikací. Na základě této databáze byla v souladu s Národním plánem rozvoje sítí nové generace (NPRSNG), schváleného vládou ČR připravena veřejná konzultace k navrženým intervenčním oblastem (NIO), která byla otevřena pro připomínky veřejnosti od 11.11. do 31.12.2016. Tato veřejná konzultace reflektovala výsledky předchozí veřejné konzultace ke sběru dat a řídila se zadáním, vyplývající z textu NPRSNG. K uvedené veřejné konzultaci přišlo od 5 různých subjektů jen několik připomínek, které byly vypořádány.

Mezitím byl text NPRSNG schválen Evropskou komisí (EK). V rámci notifikace tohoto strategického dokumentu nicméně bylo ze strany EK doporučeno, aby MPO jako správce programů dotační podpory OPPIK upravil kritéria pro výběr NIO a použil pro kritérium hranice tržního selhání jen míru pokrytí bytových objektů.

Pro hranici tržního selhání, která indikuje, zda je daná ZSJ použitelná pro výběr NIO či nikoli, byly na základě jednání s představiteli operátorů zvoleny hranice tržního selhání takto: vybraná ZSJ je považována za vhodnou pro zařazení do NIO, pokud pokrytí adresních míst obytných budov vysokorychlostní sítí připojení k internetu (podle deklarace jejich provozovatelů) nepřesáhne 50% za předpokladu provozu jedné infrastruktury, resp. 40% při pokrytí ZSJ dvěma a více různými síťovými infrastrukturami, přičemž se vychází z předpokladu, že pokud se v oblasti provozovatelům vyplatí zajistit vysokorychlostní připojení pomocí konkurenčních sítí, je vhodné snížit penetraci připojení obytných budov (z 50 na 40%).

MPO tento záměr změny kritérií pro výběr NIO předložil EK, která jej schválila. MPO proto přehodnotil způsob výpočtu pro sestavení „barevnosti mapy ČR“ (bílá – šedá – černá) jednotlivých základních sídelních jednotek (ZSJ) a upravil tak mapu pokrytí sítěmi, které podle deklarace jejich provozovatelů umožňují vysokorychlostní přístup k internetu. Tuto novější mapu pokrytí je možno zobrazit i v rámci tohoto (druhého) kola veřejné konzultace, pokud si v levém menu vypnete zobrazení NIO.

Následně - s použitím dat, které ČTÚ sebral během prvního pololetí 2016 a které reflektovaly stav sítí k 31.12.2015, schválených v rámci první veřejné konzultace MPO připravilo toto druhé kolo veřejné konzultace k NIO a předkládá je tímto veřejnosti, zejména však provozovatelům veřejných sítí elektronických komunikací a představitelům měst a obcí k připomínkám.

Po vypořádání připomínek a případné opravě nesprávných dat budou takto vymezené NIO použity k vyhlášení prvního kola výzvy k předložení žádostí provozovatelů veřejných sítí elektronických komunikací k dotované výstavbě (modernizaci) sítí vysokorychlostního přístupu k internetu, a to podle pravidel Pokynů Evropské komise (EK) číslo 2013/C25/01. V souladu s uvedenými závaznými pokyny EK a zároveň ve smyslu podmínek, stanovených ve vládou ČR schváleném dokumentu „Národní plán rozvoje sítí nové generace“ (NPRSNG), jsou NIO sestaveny tak, aby pokrývaly maximum tzv. bílých míst (na úrovni ZSJ), které jsou vůči sobě v určitém geografickém i organizačním uspořádání tak, aby se pokud možno snížily náklady na realizaci a na následný dlouhodobě udržitelný provoz služby vysokorychlostního připojení k internetu.

Podnikatelům, kteří zvažují investice v oblasti výstavby a provozu sítí NGA, se touto veřejnou konzultací dostala do rukou informace, kde MPO zamýšlí podporu výstavby a zejména rozšíření pokrytí území České republiky službou vysokorychlostního přístupu k internetu. Zároveň dostávají informace, zdali jsou v jejich zájmové oblasti k dispozici optické sítě, které jsou použitelné pro vysokokapacitní připojení lokality do peeringového centra. MPO jako správce programů podpory tímto dává všem zájemcům možnost se vyjádřit k NIO, případně navrhnout jejich úpravu – za podmínky souladu s požadavky NPRSNG a Pokynů EK 2013/C25/01. Protože v souvislosti s úpravami NIO v druhém kole veřejné konzultace nejsou z dnešního pohledu připomínky k NIO prvního kola plně relevantní, bylo rozhodnuto, že zveřejnění jejich vypořádání bude uskutečněno v rámci vypořádání připomínek k NIO druhého kola veřejné konzultace.

MPO závěrem opět vyzývá ty podnikatelské subjekty, které budou mít zájem prostřednictvím svých optických sítí zajistit konektivitu lokálním provozovatelům na základě velkoobchodní nabídky, a to jak z důvodu ochrany před případnou zbytečnou výstavbou nových (paralelních) optických sítí, tak i z důvodu snížení nákladů na výstavbu nové sítě NGA (či rozšíření stávající NGA sítě), aby zaslali MPO co nejdříve informace o svých optických sítích v jednotlivých NIO a v jejich blízkosti ve vhodné formě tak, aby MPO mohlo prostřednictvím této veřejné konzultace pokud možno obratem na tomto webovém portálu informace zveřejnit. V rámci přílohy jsou zveřejněny informace o existenci optických sítí z prvního kola veřejné konzultace k NIO, protože rozdíly v záležitosti existence optické konektivity nejsou s ohledem na limitované změny mezi prvním a druhým kolem veřejné konzultace k NIO principiální.

Nezapomínejte, že sběr dat zobrazuje stav sítí k 31. 12. 2015 a plánovanou výstavbu do 31. 12. 2018, nikoli stav ke dni, kdy byla zveřejněna tato veřejná konzultace.

Tato veřejná konzultace byla otevřena pro připomínky do 26. 3. 2017.

Děkujeme za konstruktivní připomínky.
*) Za vysokorychlostní připojení k internetu považujeme v souladu s Pokyny EK 2013/C25/01 takovou funkci veřejné sítě elektronických komunikací, jenž účastníkovi služby zajistí spolehlivé připojení k internetu rychlostí alespoň 30 Mbit/s v dopředném směru (downstream) a podporu nejrůznějších konvergovaných služeb, poskytovaných na platformě IP. Detailní definice jsou uvedeny v dokumentu Národní plán rozvoje sítí nové generace v kapitole 3, který byl zveřejněn na webových stránkách MPO. Co se týče detailů vymezení předmětu dotace, budou součástí příloh výzvy.